Villa Viking – LSS

[vc_row inner_container=”true” no_margin=”true” padding_top=”5%” padding_bottom=”5%” border=”none” parallax=”true” bg_color=”#ffffff” bg_image=”7315″ style=”color:#fff;”][vc_column fade_animation_offset=”45px” width=”1/1″][container class=”center-text anchor” style=”max-width: 650px;” id=”vv_01″][custom_headline type=”center” level=”h2″ looks_like=”h1″ class=”resp-h mvs” style=”color: #fff;”]VILLA VIKING – LSS[/custom_headline][text_output]

VÄLKOMMEN TILL OSSKOMPETENSERMETODERMER OM OSS
VERKSAMHETSBESKRIVNINGGALLERIKONTAKT

[/text_output][text_output]

Villa Viking är ett LSS boende i Herrljunga i Västergötland. Vi tar emot ungdomar från 14-21 år ifrån hela Sverige. För att flytta till oss skall man vara beviljad ett LSS-beslut (Boende §9.8). Vi tar emot ungdomar med begåvningsnedsättningar och/eller neuropsykiatriska diagnoser som t.ex. autism, aspergersyndrom, ADHD, beteendeproblematik, psykiatrisk tilläggsproblematik, utåtagerande, trauma och självskadebeteende.

Vi arbetar utifrån BBIC´s modell i genomförande av insatserna. Tillsammans med anhöriga och socialtjänst samverkar vi för att hitta en helhetslösning för varje ungdom, det innefattar en individuellt anpassad skolgång, vi samverkar med flera skolor i närområdet(grundskola och gymnasium). Utifrån ungdomens önskemål och behov skapar vi en meningsfull fritid.

I boendet strävar vi efter att ha hemlika förhållanden, och trivsamma miljöer som ungdomarna får vara med och utforma.

Vi har hög personaltäthet för att kunna tillgodose de omfattande behoven. Personalgruppen har lång erfarenhet och blandad kompentens och består av hälften killar, hälften tjejer.

Vi skapar en tydlig och förutsägbar vardag för våra ungdomar genom individanpassande pedagogiska hjälpmedel och en strukturerad vardag. På Villa Viking får närstående och familj komma på besök och övernattningsmöjligheter finns.

All personal är utbildad i rePULSE och dess sociala färdighetsträning är en integrerad del av verksamheten.

[/text_output][/container][/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=”true” no_margin=”true” padding_top=”5%” padding_bottom=”5%” border=”none” bg_color=”#422d42″ style=”color:#fff;”][vc_column fade=”true” fade_animation=”in-from-top” fade_animation_offset=”45px” width=”1/1″][container class=”anchor” style=”max-width: 650px;” id=”vv_02″][custom_headline type=”left” level=”h2″ looks_like=”h1″ class=”resp-h mvs”]

KOMPETENSER

[/custom_headline][text_output]

placeholder7Hos oss arbetar:

Socialpedagoger. Miljöterapeut. Behandlingsassistenter.
Undersköterska. Medicinskt ansvarig sjuksköterska.[/text_output][/container][/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=”true” no_margin=”true” padding_top=”5%” padding_bottom=”5%” border=”none” parallax=”true” style=”color:#fff;” bg_image=”7316″][vc_column fade=”true” fade_animation=”in-from-top” fade_animation_offset=”45px” width=”1/1″][container class=”anchor” style=”max-width: 650px;” id=”vv_03″][custom_headline type=”left” level=”h2″ looks_like=”h1″ class=”resp-h mvs”]

METODER

[/custom_headline][text_output]

Tydlighet

Genom tydlighet minskar risken för missförstånd och oro. Genom tydlighet minskar stress över att inte veta vad som kommer att hända. Ett stort arbete läggs ned på att tydliggöra vardagen för våra ungdomar. Detta utvecklas individuellt då ungdomarna har olika sätt att förstå och uppfatta kommunikation.

 • Tydlighet – genom scheman för veckan och dagen vet ungdomen vad som ska ske. Genom listor kan ungdomen bli självständig i sysslor som annars kan vara svåra att klara av.
 • Förutsägbarhet – tydliga rutiner för ungdomen ger trygghet och förutsägbarhet.
 • Begripbarhet – vardagen anpassas så att varje ungdom förstår.
 • Meningsfullhet – personal och ungdom tillsammans skapar meningsfulla dagar med lärorikt innehåll som leder till utveckling.
 • Barnets behov i centrum BBIC

På Villa Viking arbetar man systematiskt med barnets samtliga behovsområden enligt BBIC.

rePULSE

All personal är utbildad i rePULSE (läs mer på repulse.se) och dess sociala färdighetsträning är en integrerad del av verksamheten. Vi har handledning en gång i månaden.

Vägledande ord i bemötandet:

Respekt – Tillit – Bekräftelse – Ömhet/Värme – Närhet – Tillhörighet – Identitet

Miljöterapi

På Villa Viking använder vi oss av de vardagliga aktiviteterna som naturliga inlärningssituationer. Miljöterapin bygger på ett strukturerat individuellt schema med fasta återkommande aktiviteter blandat med vardagliga sysslor som att städa, laga mat och umgås med såväl personalen som de andra ungdomarna.

Grunden i vårt miljöterapiarbete är att stärka ungdomens självkänsla och att träna olika sociala färdigheter.

Förhållningssättet på Villa Viking genomsyras av ett Salutogent arbetssätt där ungdomens resurser och positiva egenskaper lyfts fram och uppmuntras.

Genomförande

Vi arbetar löpande med observation, analys, reflektion, dokumentation och uppföljning av våra ungdomar.

Att observera är ett medvetet samlande av iakttagelser som vi sedan analyserar och reflekterar över. I reflektionen och analysen lägger vi våra tankar på bordet och försöker tillsammans finna en lösning utifrån olika perspektiv.  Vi tar gemensamt ställning till vad och hur vi går vidare och dokumenterar för at sedan börja agera. Vi bestämmer också hur och när vi följer upp och utvärderar vårt arbete.[/text_output][/container][/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=”true” no_margin=”true” padding_top=”5%” padding_bottom=”5%” border=”none” bg_color=”#422d42″ style=”color:#fff;”][vc_column fade=”true” fade_animation=”in-from-top” fade_animation_offset=”45px” width=”1/1″][container class=”anchor” style=”max-width: 650px;” id=”vv_04″][custom_headline type=”left” level=”h2″ looks_like=”h1″ class=”resp-h mvs”]

OM

[/custom_headline][text_output]Vi arbetar på uppdrag av LSS-handläggaren och utifrån det görs en genomförandeplan. I genomförandeplanen tydliggörs målen och hur vi ska nå dem. Denna ligger till grund för personalens arbete och följs upp regelbundet via uppföljningsmöten.

Ungdomens skolgång planeras tillsammans med placerande kommun och vårdnadshavare. Då Villa Viking har god kontakt med flera skolor i närområdet gör vi studiebesök för att hitta en god och hållbar lösning för varje ungdom. Villa Vikings personal samverkar med skolan via tät kontakt och möten regelbundet.

Ungdomens fritid är en viktig del i utvecklingen hos våra ungdomar. Vi lägger stor vikt vid att hitta individuella aktiviteter. Ungdomen är aktiv i planeringen. Vi samverkar med föreningsliv på orten och FUB i grannkommuner. Exempel på aktiviteter kan vara Bowling, Innebandy, Ridning, Sångstund, Matlagningskurs och Fotboll.

På Villa Viking lägger vi stor vikt vid att boendemiljön är hemlik. Då vi har ungdomar från olika kulturer försöker vi att tillgodose kulturbehov såsom musik, mat och traditioner från ungdomens hemland.

Varje ungdom har en kontaktperson som har ett extra stort ansvar för att samordna stödet till ungdomen. Det är kontaktpersonen som har regelbunden kontakt med närstående, skola och andra viktiga instanser för ungdomen. Kontaktpersonen hjälper ungdomen med inköp, ekonomi, hemresor, fritid mm.mm. Tillsammans med sin kontaktperson planerar ungdomen sin vardag.

Utvärdering av verksamheten:

Under pågående insats görs utvärdering/uppföljning kontinuerligt genom att genomförandeplanen uppdateras/revideras vid varje uppföljningsmöte. Vid dessa möten medverkar ungdomen, närstående, LSS-handläggare samt boendeassistent och föreståndare/arbetsledare från Villa Viking. Detta sker var sjätte vecka.

Då vi hela tiden arbetar för att förbättra, utveckla och säkra stödet genomför vi bland annat enkäter till föräldrar, vårdnadshavare var tredje månad.

Vid avslutad insats genomförs utvärderingsenkät samt avslutningsmöte (med alla inblandade) där vi sammanfattar ungdomens placering. Placerande socialtjänster fyller årligen i enkäter som ligger till grund för kvalitetsindex.[/text_output][/container][/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=”true” no_margin=”true” padding_top=”5%” padding_bottom=”5%” border=”none” parallax=”true” style=”color:#fff;” bg_image=”7317″][vc_column fade=”true” fade_animation=”in-from-top” fade_animation_offset=”45px” width=”1/1″][container class=”anchor” style=”max-width: 650px;” id=”vv_05″][custom_headline type=”left” level=”h2″ looks_like=”h1″ class=”resp-h mvs”]

VERKSAMHETSBESKRIVNING

[/custom_headline][text_output]

Målgrupp:

Vår målgrupp är ungdomar, flickor och pojkar, 14 till 21 år gamla med olika former av funktionsnedsättningar. Vi tar emot ungdomar med LSS-beslut särkilt boende för unga § 9.8.

Det kan röra sig om:

 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Autism, ADHD, Asperger, Tourettes etc)
 • Lindrig begåvningsnedsättning
 • Beteendeproblematik (utagerande etc)
 • Psykiatrisk tilläggsproblematik
 • Utåtagerande
 • Trauma
 • Självskadebeteende

Vi bedriver vår verksamhet, LSS-boendet, i en tidigare gruppbostad för vuxna som är anpassad till ungdomar och deras behov, kallad Villa Viking. På Villa Viking finns fem träningslägenheter med pentry och ett rum med eget badrum. Vi kan ta emot sex ungdomar. Det är nära till tätortens all samhällsservice såsom skola, vårdcentral, fritidsaktiviteter, bad och järnvägsstation.

Vår strävan är att så långt som möjligt att efterlikna ett vanligt hem. Vi ger en trygg, strukturerad och tydliggörande miljö för ungdomen. Genom många trygga vuxna, kompetent och erfaren personal kan vi bemöta ungdomens individuella behov.

Personal har ett nära samarbete med ungdomens närstående. Familjen/nätverket anser vi har en viktig roll i utvecklingsarbetet och är de som efter avslutad insats fortsatt har möjligheten att ge stöd och uppmuntran.

Trygghet

Tillitsfulla relationer anser vi är en förutsättning för att våga utveckla sin förmåga till att vårda relationer och fungera i socialt samspel. Att känna tillit till sin egen förmåga ger självförtroende och utifrån detta kan självkänsla byggas. Att känna tillit i relationer till vuxna skapar trygghet, att känna tillit till samhället och omvärlden skapar framtidstro.

Verksamhetens värdegrund

 • Villa Viking ska erbjuda en trygg och förutsägbar vardag.
 • Stödet ska vara individanpassat för ungdomen ska få största möjlighet att utvecklas.
 • Villa Viking vill hjälpa ungdomen att utveckla en meningsfull tillvaro genom skolgång/praktik och en aktiv fritid.
 • På Villa Viking ska ungdomen få möjlighet att träna på självständighet utifrån sina egna förutsättningar.
 • På Villa Viking ska ungdomen känna att han eller hon ingår i ett sammanhang och att de känner sig delaktiga kring det som händer i deras liv.
 • På Villa Viking blir ungdomen bemött med respekt och förståelse för sina behov.

[/text_output][/container][/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=”true” no_margin=”true” padding_top=”5%” padding_bottom=”5%” border=”none” bg_color=”#262626″ style=”color:#422d42;”][vc_column fade=”true” fade_animation=”in-from-top” fade_animation_offset=”45px” width=”1/1″][container class=”anchor” style=”max-width: 700px;” id=”vv_06″][custom_headline type=”left” level=”h2″ looks_like=”h1″ class=”resp-h mvs”]

GALLERI

[/custom_headline][lightbox selector=”.x-img-link” opacity=”0.875″ prev_scale=”0.75″ prev_opacity=”0.75″ next_scale=”0.75″ next_opacity=”0.75″ orientation=”horizontal” thumbnails=”true”][image type=”thumbnail” float=”left” link=”true” info=”tooltip” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”7085″ title=”Klicka för större bild!” style=”width:200px;” alt=”Villa Viking”][image type=”thumbnail” float=”left” link=”true” info=”tooltip” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”7086″ title=”Klicka för större bild!” style=”width:200px;” alt=”Villa Viking kök”][image type=”thumbnail” float=”left” link=”true” info=”tooltip” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”7087″ title=”Klicka för större bild!” style=”width:200px;” alt=”Villa Viking TV-rum”][/container][/vc_column][/vc_row][vc_row inner_container=”true” no_margin=”true” padding_top=”5%” padding_bottom=”5%” border=”none” bg_color=”#422d42″ style=”color:#fff;”][vc_column fade=”true” fade_animation=”in-from-top” fade_animation_offset=”45px” width=”1/1″][container class=”anchor” style=”max-width: 650px;” id=”vv_07″][text_output]

Kontakt Villa Viking

Villa Viking
Hasselvägen 1
524 30 Herrljunga

Tel 0513-126 04

Föreståndare
Madelene Norlander.
Tel 0736-28 78 08.
E-post madelene.norlander@glantan.org

Personaladministratör
Marie Holmstrand
Norra kyrkogatan 1
52430 Herrljunga
Tel 0738-53 97 59

[/text_output][map][/map][/container][/vc_column][/vc_row]

Rulla till toppen